pick

ประกาศ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตะเวนใช้แดน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต

Previous Next วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พร้อมศึกษาดูงานศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

Scroll to Top