ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จากพื้นที่แห้งแล้ง ทรงมี พระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า ... "หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็น ทะเลทรายในที่สุด..."
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และให้พัฒนาพื้นที่ ส่วนหนึ่งในเขต พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
เมื่อกาลเวลาผ่านไป
พื้นที่แห้งแล้วกลับอุดมสมบูรณ์
Previous
Next
Vision

วิสัยทัศน์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี ให้กับประชาชนเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาอาชีพ ตามภูมิสังคม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้มีอาชีพ รายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีห่างจา กรุงเทพมหานคร ตามระยะทางถนนเพชรเกษม ประมาณ 220 กิโลเมตร อันเป็น พื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรม ราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์เมื่อปีพ.ศ. 2467 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22,627 ไร่แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นผืนป่า ขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีพืชพรรณ ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะเนื้อทรายเป็นสัตว์ประจำถิ่น อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
และลงมากินนำ้ในลำห้วย จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” 

ผู้อำนวยการศูนย์

พันตำรวจเอกพันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ

Scroll to Top