พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑

ศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
มีความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

พันธกิจที่ ๓

พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทำงานอย่างประสานสอดคล้องและมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน

พันธกิจที่ ๒

รวบรวมผลการ การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดำริ นำแนวพระราชดำริ และผลที่ได้จากการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายผลไปสู่ประชาชน

พันธกิจที่ ๔

เผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชไปสู่สาธารณะชน

Scroll to Top