pick

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=393575950706478&set=a.4678632902200740

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Previous Next วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมบันทึกภาพวีดีโอ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชำรุดเสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ด้วย ตร. ได้จัดทำแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นเสมือนคู่มือแนะนำข้าราชการตำรวจทุกระดับให้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และถูกต้อง

Scroll to Top