Chaitawat Pawapoowado

ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อง…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

เอกสารเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

เรื่องมาตรการควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

Scroll to Top