กิจกรรม / ศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำบุคลากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

Previous Next วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำบุคลากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปตามแนวพระราชดำริ ศึกษาเรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 ,อาคารสาธิตการผลิตน้ำอ้อย ,การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน นั่งรถรางเยี่ยมชมแปลงไม้ผลพันธุ์ดี ,แปลงไม้ผลต่างถิ่น ,การส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร และรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการอาคารแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร โดย พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

Previous Next วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี นำครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ,การเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) ,การเพาะเห็ด และการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Previous Next วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาเรียนรู้แปลงไม้ผลพันธุ์ดี ,การเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) ,เกษตรทฤษฎีใหม่ (พื้นที่ 5 ไร่) และการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Previous Next วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการด้านอาหาร และโภชนาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตรเนปาล และราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาเรียนรู้การปลูกอ้อยหมุนเวียน และการผลิตน้ำอ้อย ,การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ,ไม้ผลพันธุ์ดี ,ไม้ต่างถิ่น ,เกษตรทฤษฎีใหม่ (พื้นที่ 5 ไร่) ,การส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร ,เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน นายไพรัช ศาสตร์เสงี่ยม ,เกษตรกรตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียง นายสายันต์ ภักดีเจริญ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต

Previous Next วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พร้อมศึกษาดูงานศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=393575950706478&set=a.4678632902200740

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Previous Next วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมบันทึกภาพวีดีโอ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

ด้วย ตร. ได้จัดทำแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นเสมือนคู่มือแนะนำข้าราชการตำรวจทุกระดับให้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และถูกต้อง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. เข้าเยี่ยมชมอาคารจำหน่ายสินค้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยมี พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้การต้อนรับ

Scroll to Top