เรื่องมาตรการควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

Scroll to Top