เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถรางรับคณะแบบไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน

Scroll to Top