เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อุทธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top