สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท-เอก
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ
พร้อมศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน

Scroll to Top