วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาเรียนรู้แปลงไม้ผลพันธุ์ดี ,การเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) ,เกษตรทฤษฎีใหม่ (พื้นที่ 5 ไร่) และการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

Scroll to Top