วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พร้อมศึกษาดูงานศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

Scroll to Top