วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการด้านอาหาร และโภชนาการจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตรเนปาล และราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาเรียนรู้การปลูกอ้อยหมุนเวียน และการผลิตน้ำอ้อย ,การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ,ไม้ผลพันธุ์ดี ,ไม้ต่างถิ่น ,เกษตรทฤษฎีใหม่ (พื้นที่ 5 ไร่) ,การส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร ,เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน นายไพรัช ศาสตร์เสงี่ยม ,เกษตรกรตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียง นายสายันต์ ภักดีเจริญ

Scroll to Top