วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี นำครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ,การเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) ,การเพาะเห็ด และการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร

Scroll to Top