วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำบุคลากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองประสานงานโครงการพื้นที่ 5 สำนักงาน กปร. นำบุคลากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปตามแนวพระราชดำริ ศึกษาเรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 ,อาคารสาธิตการผลิตน้ำอ้อย ,การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน นั่งรถรางเยี่ยมชมแปลงไม้ผลพันธุ์ดี ,แปลงไม้ผลต่างถิ่น ,การส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร และรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการอาคารแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร โดย พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

Scroll to Top