ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชำรุดเสื่อมสภาพ

Scroll to Top