ประกาศศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดเสื่อมสภาพ

Scroll to Top