ชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จ.สุราษฎร์ธานี นำคณะสมาชิกชมรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar)

Scroll to Top