https://www.facebook.com/media/set/?vanity=393575950706478&set=a.4678632902200740

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมบันทึกภาพวีดีโอ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

Scroll to Top