ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

ประวัติความเป็นมา History

  

 

   

                    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ตั้งอยู่ที่   ตำบลสามพระยา   อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ตามประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๖๗  ครอบคลุมพื้นที่  ๒,๒๖๒๗  ไร่  เดิมพื้นที่แห่งนี้มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีสัตว์นานาชนิด  โดยเฉพาะตัวเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นลงมากินน้ำในลำห้วยเป็นจำนวนมาก  พื้นที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  “ห้วยทราย”  ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยทำกินและมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร    โดยขาดหลักวิชาการ   ภายในระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี ป่าไม้ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และมีปริมาณลดน้อยลงจนมีลักษณะเป็นพื้นที่อับฝน  ดินขาดการบำรุงรักษา   จนเกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติเกิดการ  การพังทลายของดินค่อนข้างสูง  ประกอบกับราษฎรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด  ซึ่งต้องใช้สารเคมีปริมาณสูงทำให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกระแสรับสั่ง  เมื่อวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๒๖ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรายว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด”

                    เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๒๖  ได้พระราชทานพระราชดำริแก่  หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธ์  องคมนตรี  และ  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้พัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้เอนกประสงค์  จัดให้ราษฎรที่เข้าทำกินอยู่เดิม  ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์จากป่าไม้   และไม่ทำลายป่าไม้อีกต่อไป   มุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่า  จัดหาแหล่งน้ำ  ศึกษาวิธีทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่า “ระบบป่าเปียก”  ให้ราษฎรสร้างรายได้จากผลิตผลป่าไม้  เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ    ควบคู่ไปด้วย และให้ราษฎรที่เข้ามาทำกินโดยมิชอบเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาป่าประกอบอาชีพ  โดยใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต     นอกจากนี้ยังให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป    เพื่อจะให้ประชาชน    ผู้ยากไร้อยู่รอด และธรรมชาติอยู่รอด

                    การบริหารงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ    เดิมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   มอบหมายให้  กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  ต่อมาเมื่อมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานสนองพระราชดำริโดยตรง  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงขออนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๔๘  เป็นต้นมา  โดยมีระดับรองผู้บังคับการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   รับผิดชอบในการบริหารงาน อำนวยการ   ประสานงาน    และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ   ที่ร่วมสนองงานตามแนวพระราชดำริ  โดยมีสำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานหลัก  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  กำกับดูแลและกลั่นกรองแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานคณะอนุกรรมการการดำเนินงานระดับพื้นที่  และมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงาน


เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
2
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,334
เดือนที่แล้ว
1,716
ปีนี้
9,263
ปีที่แล้ว
21,058

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2016 For Browser Chrome, Firefox and Safar