ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

ประวัติความเป็นมา History

  

 

   

                    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ตั้งอยู่ที่   ตำบลสามพระยา   อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ตามประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๖๗  ครอบคลุมพื้นที่  ๒,๒๖๒๗  ไร่  เดิมพื้นที่แห่งนี้มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีสัตว์นานาชนิด  โดยเฉพาะตัวเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นลงมากินน้ำในลำห้วยเป็นจำนวนมาก  พื้นที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  “ห้วยทราย”  ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยทำกินและมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร    โดยขาดหลักวิชาการ   ภายในระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี ป่าไม้ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และมีปริมาณลดน้อยลงจนมีลักษณะเป็นพื้นที่อับฝน  ดินขาดการบำรุงรักษา   จนเกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติเกิดการ  การพังทลายของดินค่อนข้างสูง  ประกอบกับราษฎรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด  ซึ่งต้องใช้สารเคมีปริมาณสูงทำให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกระแสรับสั่ง  เมื่อวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๒๖ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรายว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด”

                    เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๒๖  ได้พระราชทานพระราชดำริแก่  หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธ์  องคมนตรี  และ  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้พัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้เอนกประสงค์  จัดให้ราษฎรที่เข้าทำกินอยู่เดิม  ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์จากป่าไม้   และไม่ทำลายป่าไม้อีกต่อไป   มุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่า  จัดหาแหล่งน้ำ  ศึกษาวิธีทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่า “ระบบป่าเปียก”  ให้ราษฎรสร้างรายได้จากผลิตผลป่าไม้  เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ    ควบคู่ไปด้วย และให้ราษฎรที่เข้ามาทำกินโดยมิชอบเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาป่าประกอบอาชีพ  โดยใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต     นอกจากนี้ยังให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป    เพื่อจะให้ประชาชน    ผู้ยากไร้อยู่รอด และธรรมชาติอยู่รอด

                    การบริหารงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ    เดิมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   มอบหมายให้  กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  ต่อมาเมื่อมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานสนองพระราชดำริโดยตรง  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงขออนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๔๘  เป็นต้นมา  โดยมีระดับรองผู้บังคับการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   รับผิดชอบในการบริหารงาน อำนวยการ   ประสานงาน    และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ   ที่ร่วมสนองงานตามแนวพระราชดำริ  โดยมีสำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานหลัก  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  กำกับดูแลและกลั่นกรองแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานคณะอนุกรรมการการดำเนินงานระดับพื้นที่  และมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงาน


เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
31
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
999
เดือนที่แล้ว
2,459
ปีนี้
25,402
ปีที่แล้ว
28,349

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2019 For Browser Chrome, Firefox and Safar